RASCH WALLPAPER

کاغذ دیواری راش

Barbara-Home-II_asamart-min

Barbara Home II

Barbara-Home-I_asamart-min

Barbara Home I

Brick-Lane_asamart

Club

Etro-I_Asamart

Etro I

Etro-II_Asamart

Etro II

آلبوم فکتوری راش

Factory IV

Filigrano

آلبوم فلورنتین راش

Florentine III

Highlands_Asamart

Highlands

Vincenza_Asamart

Vincenza

در طول بیش از ۱۵۰ سال گذشته، نام rasch با کاغذ دیواری های با کیفیت در سراسر دنیا مانوس شده است. شرکت rasch از سال ۱۸۶۱ به مرکزیـت شــهر برامشـه در ناحیه اوزنابروک آلمان شــروع به تـولید کـاغذ دیـواری هـای منحـصر بفـرد نـمود. از قـرن هجدهم میلادی، اروپاییــان شــروع به استــفاده از کاغذ دیــواری نمودند تا خانه های خود را زیباتر کنند. شرکت Tapetenfabrik Gebr. Rasch یکی از پیشگامان همین دوره از تاریـخ می باشد و بیـش از یکصد و پنجاه سال است که به پـشتـوانه این مـیراث تاریـخی ارزشمـند برای آراسـتن دیـوارهای خـانه های مردم در سراسر جـهان آثـاری هـنر خلق می نمـاید.
امروزه این شرکت توسط نسل پنجم خانواده rasch اداره می شود. پـسرعـموها، داریو راش و دکتـر فردریک راش مدیـران اجرایی ایـن مجـمـوعه می بـاشـند که سـنت هایی را که توســـط بنیانـگـذاران شـرکت در سـال ۱۸۶۱ ایجـاد شـده است را هـمچـنان ادامـه می دهند تا به دیوارهای اتاق های شما شخصیتی منحصربفرد دهند و با افزودن هنر و عشق آن ها را به مکان هایی مطلوب و مـمـلو از جزییـاتی ارزشـمند و دوسـت داشـتنی تـبدیل نمـایند. برنــــد rasch همــواره نمــــادی از کیفیت برتر، طراحـی های چـیره دستانه و جستجویی دائمی برای آخرین فناوری ها و پیـشرفت های هنر و صنعـت کاغذ دـیواری می باشد.
توقـف در یک نقطه در صنعت کاغذ دیواری بدان معـناست که بواسـطه معرفی الگوهای جدید و پیـدایش سـلایق جدیـد در هر سـال، بــدون شک از قافله رقابت عقب خواهید ماند و بر همین اساس دنبال کردن این الـگوهای جــدید و شــناسـایی سـلایق مـشتریان از یک سو و خلق الگـوهای مخصـوص به خود از سـویی دیـگر، یکی از رویـکردهای آزمون شده و مورد اعتماد این شـرکت خـانوادگـی در طـول بیـــش از یکــصد و پنـجـاه سال گذشـته بـوده اســت. تولید مــدرن ترین و با کیفیت تـرین کاغــذهای دیواری وعده ای بــود که زینت بخش پوسـترهای دیواری راش در سـال ۱۹۰۰ گـردید و تا امـروز نیز rasch بر ایـن مـیثاق خود با مشـتریانـش اسـتوار مانده است.
فعالیت یک تیم توانمند و متشکل از ۴۳۰ متخصص در دفـتـر مـرکــزی این گـروه تولـیدی در شـهر برامـشه آلـمان، تداوم حـیات ایـن فــلسفـه و ترویـج آن با تعـهــد و شور و شوقی فـراوان را امـکانپـذیر ساختـه است. گـروه راش علاوه بر آلـمان، دارای کارخانـه های تـولیدی تـحت نظــارت خود در کـشورهای لهـستان و اوکــراین و هــمچنیـن دفاتر رسمی فروش خود در کــشورهای روسیه، بلژیک، هلند، فرانـسه، انـگلستان، چــین، لهــستان و اوکراین می باشد.
گروه rasch کاغـذ دیـواری های خود را مــزین به مهر و مومی می نماید که نشانه ای از اشتیاق این برند برای فعالیت در این حوزه و تولید مــحصولاتی برتر می باشد. نـماد برج rasch که بخـشی از ساخــتمان اداری این مجـموعه در شهر برامـشه می باشد، سمـبلی از شـجاعت و جرئت مدیران و کارمنـدان آن برای خلق تازگی و نشانی از خستگی ناپذیری و تسلیم نشدن همیشگی و باور عمیق به محـصولاتی است که تولید و عـرضـه می نماید. از سوی دیگر این نشان، بیانگر پیوندی عمیق میان سنت و مدرنیته می باشد، اصـلی بنیادیـن در گروه rasch که از اولین روزهای شروع فعالیتش تا امروز، موفقیت این مجموعه بر پایه آن بنیان گذاشته شده و استوار گردیده است.