آلبوم Etro I

Arnica

طرح اصلی: Arnica نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: ۳۰ سانتی متر

Jovis

طرح اصلی: Jovis نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: ۹۰ سانتی متر

Smooth stripes

طرح اصلی: Smooth stripes نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: انطباق طرح

Stripes

طرح اصلی: Stripes نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: انطباق طرح ندارد

Texture

طرح اصلی: Texture نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: انطباق طرح ندارد
خرید محصولات