آلبوم Etro II

Maracanda

طرح اصلی: Maracanda نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: ۴۵ سانتی متر

Robin

طرح اصلی: Robin نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: ۴۵ سانتی متر

Texture

طرح اصلی: Texture نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰ متر در ۰.۷۰ متر  (non-woven) انطباق طرح: بدون انحراف برای
خرید محصولات