آلبوم Brick Lane

Abstract poster

طرح اصلی: Abstract poster نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۵۰ سانتی متر در ۳ متر ابعاد پستر : ۲۵۰

African queen

طرح اصلی: African queen نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر مربع)

Concrete optic

طرح اصلی: Concrete plain نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر مربع)

Concrete poster

طرح اصلی: Concrete poster نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۵۰ سانتی متر در ۳ متر ابعاد پستر : ۳۰۰

Concrete tiles taupe

طرح اصلی: concrete tiles, taupe نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر مربع)

Graphic line poster

طرح اصلی: Graphic line poster نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۵۰ سانتی متر در ۳ متر ابعاد پستر

Graphic lines

طرح اصلی: Sample نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر مربع) (non-woven)

Green leaves

طرح اصلی: Green leaves نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر مربع)

Leaves poster

طرح اصلی: Leaves poster نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۵۰ سانتی متر در ۳ متر ابعاد پستر : ۲۰۰

Metal poster

طرح اصلی: Metal plates with rust in used-design, brown, copper نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۵۰ سانتی متر

Plaster optic

طرح اصلی: plaster structure in used-design نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵

Stone optic light grey

طرح اصلی: Metal plates with rust in used-design, brown, copper نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در

Stripes poster

طرح اصلی: Stripes in industrial style, beige, brown نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۵۰ سانتی متر در ۳

Wooden planks

طرح اصلی: Wood design نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر مربع)
خرید محصولات