آلبوم Filigrano

Geometric

طرح اصلی: Geometric نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰۶ سانتی متر در ۱۰ متر انطباق طرح: ۳۲ سانتی متر

Ornaments

طرح اصلی: Ornaments نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰۶ سانتی متر در ۱۰ متر انطباق طرح: ۶۴ سانتی متر

Smooth backgrounds

طرح اصلی: Smooth backgrounds نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰۶ سانتی متر در ۱۰ متر انطباق طرح: ۶۴ سانتی

Tiny Geo

طرح اصلی: Tiny Geo نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰۶ سانتی متر در ۱۰ متر انطباق طرح: ۴ سانتی

Vertical smooth backgrounds

طرح اصلی: Vertical smooth backgrounds نوع سطح: ‌بافت‌دار جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰۶ سانتی متر در ۱۰ متر انطباق طرح: بدون
خرید محصولات