پارچه‌های ضخیم ادونتیج

Win-01 design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۸۰ گرم

Win-04 design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۲۹ گرم

Win-05 design

عرض: ۳۲۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۷۶ گرم

Win-06 design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۸۵ گرم

Win-08 design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۲۵ گرم

Win-11 design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۵۵ گرم

Win-13 design

عرض: ۳۲۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۶۵ گرم

Win-19 design

عرض: ۲۸۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۳۰۰ گرم

Win-25 design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۳۳۰ گرم

Win-30 design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۷۱ گرم

Win-37 design

عرض: ۳۲۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۱۰ گرم

Win-38 design

عرض: ۳۲۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۲۵ گرم
خرید محصولات