پارچه‌های ظریف وینبرلا

Abant Design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۶۷ گرم

AĞ design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۲۰ گرم

Ahu design

عرض: ۲۹۵ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۹۵ گرم

Ajda design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۷۷ گرم

Akyaka design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۵۴۰ گرم

Anber design

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۸۰ گرم

Avangard

عرض: ۲۹۵ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۱۰ گرم

Burgaz

عرض: ۳۰۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۹۵ گرم

Casablanca

عرض: ۳۲۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۲۶۶ گرم

Casena

عرض: ۳۲۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۴۷۱ گرم

Como

عرض: ۲۸۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۴۰۵ گرم

Dalyan

عرض: ۲۹۰ سانتی‌متر جنس: ۱۰۰٪ پلی‌استر وزن پارچه: ‌۱۵۶ گرم
خرید محصولات