آلبوم Jaipur

Ethno Lines

طرح اصلی: نقش مایه شاخه ها و گل نوع سطح: ‌ ساده جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر

Flower Branch

طرح اصلی: الگوی نواری, سبک قومی نوع سطح: ‌بافت برجسته جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در

Flower Nature

طرح اصلی: نقش مایه گلدار نوع سطح: ‌ ساده جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر

Mottled

طرح اصلی: طرح خالدار نوع سطح: ‌ ساده جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر مربع)

Tendril

طرح اصلی: الگوی پیچک نوع سطح: ‌ بافت برجسته جنس: بی بافت (non-woven) ابعاد هر رول: ۱۰.۰۵ متر در ۰.۵۳ متر (حدود ۵ متر
خرید محصولات