اطلاعات پروژه

زیر بنا ۲۲۰۰۰ متر مربع

تعداد اتاق : ۱۸۰

تاریخ اجرا: 

ابعاد پروژه: 

متراژ: